1. ledna 2015

Lao Tzu citáty

Na rok 2014 jsme si koupil kalendář The Gift of Zen 2014 Calendar, bylo v něm několik zajímavých citátů. Lao Tzu byl čínský filozof, který žil někdy mezi 6. a 4. stol. př. n. l. Stejně, jak o mnohých učencích z této doby se neví, jestli to byl on sám nebo celá škola, kteří položili základy taoismu.

He who knows others is wise; He who knows himself is enlightened.
Ten, kdo zná druhé je moudrý. Ten kdo zná sebe je osvícený.
When you are content to be simply yourself and don't compare or compete everybody will respect you.

Health is the greatest possession.
Contentment is the greatest treasure.
Confidence it the greatest friend.
Non-being is the greatest joy.
Zdraví je největší bohatství.
Spokojenost je nejcennější poklad.
Sebevědomí je nejepší přítel.
Nebytí je tou největší radostí.
Fill your bowl to the brim and it will spill.
Keep sharpening your knife and it will blunt.
Naplň misku po okraj a rozliješ ji.
Nepřestávej ostřit svůj nůž a ztupí se.
Those who have knowledge don't predict, those who predict, don't have knowledge.
Ti kteří mají znalosti nehádají, ti kteří hádají, nemají znalosti.
The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness.
Klíčem k růstu je zapojení vyšších sfér vědomí, které probudí naše podvědomí.
If you must take, you must first give, this is the beginning of intelligence.
Chceš-li brát, nejprve musíš dát, to jest začátkem porozumění.
All difficult things have their origin in that which is easy, and great things in that which is small.
Všechny obtížné věci mají svůj základ v tom co je jednoduché a všechny velké věci v tom, co je malé.
Love is all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses.
Láska je ta nejsilnější z emocí, protože útočí současně na hlavu, srdce a smysly.
The journey of thousands miles begins with one step.
Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem.
If you realize that all things change, there is nothing you will try to hold on to. If you are not afraid of dying, there is nothing you cannot achieve.
Když si uvědomíš, že všechny věci se mění, není nic na čem bys lpěl. Když se nebojíš umírání, není nic, co by jsi nedokázal.
He who does not trust enough will not be trusted.
Nemůžeš důvěřovat někomu, kdo sám nedůvěřuje jiným.
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Být někým hluboce milován, ti dá sílu, zatímco milovat někoho, ti dá odvahu.

Žádné komentáře: